JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
Laatst bijgewerkt: maandag 10 april 2023

EINDVERSLAG VAN DE FASE 'DROMEN'

Datum 19 december 2018
Project 170143 Wijkonderzoek en bewonersparticipatie Jagershoef
Onderwerp Verslag buurtbijeenkomst 12 december 2018
Behandeld door M. Middeldorp

Verslag

BUURTBIJEENKOMST JAGERSHOEF 12 DECEMBER 2018
De terugkoppeling van de resultaten van het wijkonderzoek en bewonerspresentatie Dromen over Jagershoef werd gerepresenteerd aan een groep van rond de zestig bewoners, professionals en overige betrokkenen in Jagershoef in de Korenaar tijdens een buurtpresentatie op 12 december 2018.

Presentatie: Terugkoppeling wijkonderzoek Dromen over Jagershoef:

Wooninc., Woonbedrijf en de gemeente Eindhoven hebben het initiatief genomen om te onderzoeken wat er leeft bij de bewoners van Jagershoef: wat hun belevingen en hun dromen zijn voor hun buurt. Het onderzoek is uitgevoerd door KAW, een onafhankelijk onderzoekende partij. Madeleine Middeldorp van KAW heeft de belevingen van de bewoners, opgehaald samen met leden van een projectgroep uit de wijk, gedeeld en koppelde deze aan kansen om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. De kansen vallen onder vier focusgebieden:

  1. welzijn en geborgenheid,
  2. openbare ruimte,
  3. woningen,
  4. clustering van buurtvoorzieningen.

Deze focusgebieden vormen de basis voor de verdere ontwikkelingen in Jagershoef, waarbij uit de buurt opgehaalde ideeën en dromen gekoppeld worden aan nieuwe (bouw)initiatieven. In de navolgende pagina’s is de presentatie van deze focusgebieden weergegeven. De belevingskaarten opgenomen in de presentatie bevatten de individuele ideeën en dromen van bewoners. Deze waren nader te bestuderen en te bespreken tijdens de “meet & greet” die plaatsvond na de presentatie en zijn tevens opgenomen in dit document.

Toelichting vervolg gebiedsontwikkeling:
De gemeente Eindhoven heeft na de presentatie van KAW het vervolg en de rol van het onderzoek in de gebiedsontwikkeling in Jagershoef. toegelicht. Henri Koolen, gebiedsmanager gemeente Eindhoven, gaf aan dat het onderzoek van Platform 31 omtrent kwetsbare wijken in beeld aandacht vraagt voor een aantal ontwikkelingen op het gebied van de leefbaarheid. In de buurt staan tevens gebouwen leeg waardoor er iets staat te gebeuren. De gemeente wil eerst onderzoeken waar nu echt behoefte aan is. De eerste stap hierin was het ophalen wat leeft onder de bewoners van Jagershoef middels het gepresenteerde wijkonderzoek. De vele verzoeken van ontwikkelaars over de vrijkomende locaties zijn bewust afgehouden om de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten.

Begin volgend jaar gaat een projectleider het gesprek aan met geïnteresseerde initiatiefnemers en ontwikkelaars. De ideeën worden op elkaar afgestemd, en getoetst aan dit onderzoek. Een kader zal worden opgesteld waaraan de plannen dienen te voldoen. Die plannen worden weer voorgelegd aan de buurt, als dat goed verloopt worden er ontwerpen gemaakt, die weer worden gedeeld. In dit proces heeft de buurt formeel en informeel inspraak.

Wethouder en woningcorporaties onderschrijven dit proces. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor de langere termijn. Gemeente hoopt dat de bewoners hier ook bij betrokken blijven.

Overzicht vragen en reacties:

1. Bewoner: Niet alle mensen zijn gehoord tijdens het onderzoek uitgevoerd door Platform 31.
‐ KAW: Dit onderzoek is juist opgestart om nu wel zoveel mogelijk bewoners in Jagershoef te betrekken.

2. Bewoners: We hadden een andere verwachting bij het woord eindpresentatie.
o H. Koolen: We hebben nu bewust geen plannen, omdat we eerst jullie verhaal wilden aanhoren. De gemeente draagt geen plannen aan, wij faciliteren en toetsen alleen.
o Bewoner vult aan: dit onderzoek is nu bijna afgerond, maar dat betekent niet dat het proces klaar is. Daarom zijn er nu nog geen concrete plannen.

3. Bewoner vraagt naar een concrete planning.
‐ H. Koolen: Met een slag om de arm, eerste helft 2019 worden plannen gemaakt en besproken met de buurt. 2e helft 2019 worden ontwerpen gemaakt. 2020 start de RO procedure. Dat duurt 9 maanden. Dat betekent halverwege 2021 mogelijke start bouw als alles soepel loopt.
‐ Reactie uit het publiek: Dit is een zeer optimistische planning.

4. Bewoner: Waarom horen we nu niets nieuws? Ik wil meer detail. Wat zijn de resultaten van de enquête? Wat zijn de plannen die mensen hebben aangedragen?
‐ Reactie andere bewoner: We moeten dankbaar zijn dat er in ieder geval iets gebeurt. Iedereen klaagt, laten we ook blij zijn dat er iets gebeurt. Op deze manier wordt iedereen betrokken, ok al het is wat inefficiënt. Het publiek klapt.
‐ KAW: De presentatie bevat een terugkoppeling van de bevindingen van het onderzoek. De belevingen van de buurt zijn geïnventariseerd op verschillende manieren. Daarnaast zijn door bewoners veel (verbeter) suggesties gedaan richting fysieke en sociale aspecten in Jagershoef. Wij koppelen integraal terug waar de behoefte ligt in de buurt vanuit de enquête, huis-aan-huis gesprekken, interviews en groepsgesprekken. Hieruit komen vier focusgebieden.
‐ KAW: Specifieke opmerkingen zijn terug te vinden op de belevingsposters die tijdens de “meet & greet” zijn te bekijken. Er zijn veel verschillende ideeën en wensen verzameld. Die worden meegenomen in het vervolgproces.
o Bewoner: Er wordt een oproep gedaan door een bewoner niet terug te vallen op oude initiatieven, maar nieuwe dingen te bedenken. Mensen die al veel energie hebben gestopt in de ontwikkelingen willen niet weer werken aan een doodbloedend plan.
o Reactie andere bewoner: Laten we mensen met oude ideeën koppelen aan nieuwe ideeën.

5. Bewoner: Wat wordt er gedaan met de specifieke dromen en wensen van bewoners? Er is een terughoudendheid in energie steken in herhaling van mislukte initiatieven. Er moeten nieuwe initiatieven/aanpakken.
KAW: ‐ Het was in deze fase zaak bewoners te gaan prikkelen. Sommige bewoners zijn allang actief en betrokken, maar er is nieuw bloed. Nieuw energie. In de vervolgfase moeten de lessen en ervaringen uit het verleden gekoppeld worden aan nieuwe initiatiefnemers. Zowel bewoners onderling als aan overige initiatiefnemers.
‐ Naast het ophalen van informatie via het wijkonderzoek was en is het doel bewoners actief te betrekken bij de ontwikkelingen in de buurt en bewustzijn te creëren voor wat er in de buurt gebeurt of gewenst is. Bewoners en professionals in Jagershoef spelen hier op in: buurtpreventie is inmiddels weer opgestart en er komt een spreekuur in de Jagershoef.

6. Wijkagent: vanaf morgen, 13 december, start een inloopochtend 10-12 uur in de Jagershoef, met politie gemeente en woonbedrijf, WIJeindhoven, Zuidzorg. Georganiseerd door Stichting Wijkbelang Jagershoef.
‐ Bewoner vraagt aandacht voor vaste aanwezigheid van de deelnemers van het opgestarte steunpunt: ‘We proberen aanwezig te zijn’, is niet genoeg.

7. Wat is de rol van de klankbordgroep?
‒ KAW: We hebben gevraagd welke mensen betrokken willen zijn in de vervolgfase. Wellicht worden niet al die 50 personen in het vervolg betrokken, maar alle namen zijn wel genoteerd. Meestal wordt een selectie bewoners gekozen om deel te nemen in een klankbordgroep. Dit is aan de gemeente die de vervolgfase nader moet vormgegeven.
‐ Omdat jullie betrokkenheid van groot belang is voor de buurt en het proces hebben we jullie ook allemaal persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Hiermee worden jullie uitgenodigd reactie te geven op de bevindingen van het wijkonderzoek.
‐ Omdat het zo’n grote groep is, hebben we gekozen voor deze opzet, waarbij we tevens konden terugkoppelen aan een groter publiek.

8. Bewoner: Wat zijn de kaders voor eventuele nieuwbouw. Gaan we bouwen of groen maken? Het is al een drukke wijk, ik hoor nu opeens dat er nieuwbouw wordt gepland.
‐ H. Koolen: De kaders gaan wij nu formeel opstellen op basis van dit verhaal. Dat gaat over groen, aantallen woningen, programma.
‐ Bewoner: Maar wat zijn die kaders dan?
‐ H. Koolen: Die gaan we nu vaststellen, maar realistisch gezien zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we ongeveer terugbouwen wat gesloopt gaat worden.
‐ Bewoner: Dat zou een goed kader zijn.

9. Bewoner: in juni is gesproken over bejaardenwoningen. Dat zou een goed plan zijn.
‐ KAW: Dat staat specifiek ook in de wijkanalyse, dus dat is zeker een kansrijke richting.

10. Bewoner leidinggevende bij scouting: wij zijn afhankelijk van groen. Wordt daar rekening mee gehouden? Wij willen bijvoorbeeld een theaterruimte, is daar ruimte voor?
‐ H. Koolen: Dat kunnen we ons goed voorstellen, dat zou een goed voorbeeld zijn.

11. Bewoner: wat gaat er in de tussentijd gebeuren met de leegstaande panden zoals de kerk en de school?
‐ H. Koolen: De kerk gaat de gemeente niet over. De school komt in 2019 leeg en wordt overgedragen aan de gemeente. De school wordt waarschijnlijk antikraak, een tijdelijk onderdak voor maatschappelijke verenigingen. Er wordt niets dichtgetimmerd.
‐ Bewoner van de kerk: De kerk is deels afgetimmerd, omdat allemaal ruiten zijn ingegooid door jeugd. Dat dichttimmeren is in overleg met politie en kerk gebeurt. is het dichtgezet. Helaas is dat nodig. De bewoner geeft aan wel degelijk betrokken te zijn bij de wijk, waarbij hij bijvoorbeeld de gemeente wijst op het veilig gebruik van de paden rondom de kerk door deze te tijdig bladvrij te maken.

Afsluiting
Er is vanuit de wijk Jagershoef grote betrokkenheid, er wordt meegedacht, maar er blijven veel vragen over wat er staat te gebeuren. De groep verplaatst naar de andere zaal voor de informele sessie (“meet & greet”) en om de belevingsposters te bekijken. Er blijkt veel behoefte te bestaan aan een groep bewoners die met gemeente Eindhoven aan tafel wil om mee te denken aan invulling/programma van leegstaande gebouwen. Daarbij blijft het een aandachtspunt terugkoppeling en betrokkenheid vanuit meerdere doelgroepen in de wijk op te zoeken en betrekken bij ontwikkelingen in de wijk, o.a. bewoners met een ‘niet-westerse’ afkomst, jongeren en zorghebbenden.

2018 eindverslag Dromen 4

2018 eindverslag Dromen 5

2018 eindverslag Dromen 6

2018 eindverslag Dromen 7

2018 eindverslag Dromen 8

2018 eindverslag Dromen 9

Dia13

Dia12

Dia11 aaa

Dia11 bb

 

 

 

 

 

 

Hits: 4727